Vi tar likabehandling och tillgänglighet på allvar

Så här tänker vi när det gäller LIKABEHANDLING
Vår gemensamma målsättning med KONST ÅT ALLA är att människor ska känna sig delaktiga och välkomna – barn, unga, vuxna och äldre med olika bakgrunder, erfarenheter och färdigheter.

Konst åt alla följer i grunden verksamhetens tre grundorganisationer har som syfte – det vill säga “driva samlingslokaler öppna för alla med en demokratisk värdegrund”.

Det innebär att vi arbetar aktivt för demokrati, yttrandefrihet och människors lika värde.

Vi accepterar varken direkt eller indirekt diskriminering och ska främja lika rättigheter och möjligheter utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Så här tänker vi när det gäller TILLGÄNGLIGHET

En tillgänglighetsanpassad verksamhet
Vi arbetar för att Konst åt alla-utställningarna sker i lokaler som är tillgänglighetsanpassade utifrån lokalens förutsättningar och möjligheter.

Tillgänglighet handlar om såväl ute- som innemiljö och kan handla om parkering, ramp, belysning, kontraster, markering vid entrédörrar, hiss, tillgänglighetsanpassad toalett och hörslinga.

Enkelt avhjälpta hinder
Vi uppmuntrar våra föreningar att åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets riktlinjer:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Information om tillgänglighet

Vid en Konst åt alla-utställning ger vi information på hemsida om tillgängligheten i den aktuella utställningslokalen.